Ново! Дисково пространство

Уважаеми клиенти,

Услугата “Дисково пространство” е нашето ново предложение за Вас, която включва безплатно предоставяне на  10 GB място за съхранение на файлове  на онлайн портала www.disk.bg (https://oblak.bg) и се предоставя с любезното съдействие на Хемимонд АД – собственик на Онлайн портала.

За целта е необходимо да попълните в http://tcv.bg/облак e-mail и IP адреса, предоставен Ви по договор за интернет услуга.

За активиране на услугата  ще получите e-mail с информация за последващи действия директно от системата на oblak.bg.

Важно!

Уважаеми клиенти,

 

Напомняме Ви, че наближава крайният срок за заплащане на месечните такси за Интернет и Телевизия за месец Ноември и за телефонните сметки за месец Октомври.
Поканваме Ви да заплатите текущата си сметка.

Предстои спиране на Интернета на 07.11.2017г.

Уведомяваме Ви, че на основание: Общи условия на договора за електронни съобщителни услуги; Общи условия на договора с крайни потребители за предоставяне на фиксирани обществени телефонни услуги; Общи условия на договора за взаимоотношения с потребителите за достъп до телевизионни и радио услуги и Ценови параметри на услугите, неразделна част от договорите. при неплащане на две последователни месечни абонаментни такси по индивидуалния договор от страна на Потребителя, същият  дължи такса, повторно включване в размер на 5.00лв.

Благодарим Ви!

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ТКВ ЗАЕТОСТ“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД

На 27 октомври 2017г. от 11:00 часа в град Варна, улица „Иван Драсов“ № 8 се проведе първата информационна среща по повод изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, изпълняван от една от водещите телекомуникационни компании в региона – „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД.

Управителят на дружеството – Бойко Ангелов и Ръководителят на проекта – Елена Драгиева, представиха основните дейности, планирани за 16-месечния период на изпълнение по проекта. Участие в проведеното събитие взеха новоназначените по проекта служители и други членове на екипа на компанията, представителите на Областен информационен център – Варна, партньори, регионални медии и други заинтересовани лица.

Господин Ангелов очерта основните приоритети на дружеството за 2017 г. като представи визията на компанията, а именно да бъде лидер в предоставянето на конвергентни телекомуникационни услуги в град Варна и региона. Изпълнителният директор благодари на новоназначените служители за това, че помагат на дружеството да поддържа и надгражда имиджа си на доверен партньор, както и че съдействат за успешното изпълнение на мисията на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД, осигурявайки комплексни услуги с най-високо качество на достъпна цена.

Господин Ангелов изрази своето признание към положените усилия от страна на служителите на компанията, благодарение на които „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД успява да бъде винаги близо до клиента, предоставяйки отлична поддръжка и светкавична реакция ежечасово.

Относно изпълнението на проекта „ТКВ ЗАЕТОСТ“ господин Ангелов изрази доверие в партньорските отношения и признателност към държавната администрация в лицето на Министерство на труда и социалната политика, чиито служители добросъвестно, коректно и професионално съдействат за успешната реализация на всички планирани по проекта дейности. Той подчерта необходимостта от подобни програми и приносът им към развитието на малкия и средния бизнес във високотехнологичен бранш, какъвто са телекомуникациите.

Госпожа Драгиева в качеството ѝ на Ръководител Проект подчерта значението на качественото изпълнение на проектите, осъществени чрез подкрепата на Европейски социален фонд и за региона на Варна, включително за представителите на целевите групи по проекта и най-вече за лицата с ниска степен на образование, каквито са наети и по проекта „ТКВ ЗАЕТОСТ“ на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД.

Информационната среща завърши с послание и от служителите на компанията за успешно изпълнение на дейностите на проекта и осигуряване на устойчива заетост от компанията бенефициент и ключов работодател в региона.

Повече за информация за проекта и предприятието можете да намерите на нашата страница или се свържете с Ръководителя на проекта на посочените по-долу контакти.

 ЗА КОНТАКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ:

Елена Драгиева – Ръководител проект

„ТКВ Заетост“ с бенефициент  „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД

ул. „Иван Драсов“ № 8,

гр. Варна, България

Tel.: +359 52 91 92 93,

E-mail: e.dragieva@tcv.bg

Web: www.tcv.bg

 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Процедура за избор на доставчици по проект “ТКВ ЗАЕТОСТ”

Във връзка с проект „ТКВ ЗАЕТОСТ”,

изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, бенефициентът „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА – ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ“, чрез обявяване на публична покана №02 от дата 07.12.2016 г. Дата на публикуване на публична покана №02: 07.12.2016 г. Срок за подаване на оферти: 14.12.2016 г., до 24:00 часа Документация може да свалите от тук.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Стартира изпълнението на проект "ТКВ ЗАЕТОСТ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД   От 01.09.2016 г. „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД започна изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” по Договор № ДБФ BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 391,166.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %. Общата цел на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” е разкриване на 24 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на ТКВ ЕАД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 “Ново работно място 2015” Конкретните цели на проекта са обвързани с осигуряването на: ü  заетост на 24 безработни и неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 12 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  заетост на 24 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 13 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  запазване на минимум 12 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта; ü  осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.    

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Каси на FastPay

Уважаеми клиенти на Телекомуникационна Компания Варна ЕАД,

считано от 01.06.2016г., нашите партньори от Fastpay са затворили всички свои обекти, с изключение на касата на Централен Кооперативен пазар , ул. Д-р Пискюлиев, павилион срещу спирката на 14-ката, за неопредел период от време.

За повече информация: 0885 17 82 98 – Десислава Вълчева (представител на FastPay)

Доведи Приятел

Уважаеми клиенти,

“ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ”  е нашето ново предложение за Вас, с което всеки наш настоящ клиент може да спечели безплатен месец за Интернет като ни препоръча на своите приятели. За да получите своя подарък е необходимо да доведете свой приятел, който не е ползвал нашите услуги и който желае да заяви включване на услугата Интернет.

Това е един приятен начин да увеличим семейството на TCV. Очакваме Ви!

WiFi Revolution като самостоятелно решение

Трябва ти качествен и надежден интернет за няколко дни? Ние сме твоето решение!

 

Най-новата услуга на ТКВ  – WiFi Revolution като самостоятелно решение!

Без кабели, без обвързване, без договор и с най-ниската цена на пазара!

– Ползвай 5 дни услугата само за 5лв.

– Ползвай 10 дни услугата само за 8лв.

– Ползвай 20 дни услугата само за 16лв.

 

WiFi Revolution в над 5000 точки в града!

 

Очакваме Ви!

Информация във връзка със Закона за противодействие на тероризма

„След 27 Декември 2016г. във връзка със Закона за противодействие на тероризма,  операторите на предплатени услуги на територията на страната нямат право да активират/регистрират повече от 10 предплатени плана/карти (чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги) на името на един потребител. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.