Важно!

Уважаеми клиенти,

 

Напомняме Ви, че наближава крайният срок за заплащане на месечните такси за Интернет и Телевизия за месец Декември и за телефонните сметки за месец Ноември.
Поканваме Ви да заплатите текущата си сметка.

Предстои спиране на Интернета на 06.12.2018г.

Уведомяваме Ви, че на основание: Общи условия на договора за електронни съобщителни услуги; Общи условия на договора с крайни потребители за предоставяне на фиксирани обществени телефонни услуги; Общи условия на договора за взаимоотношения с потребителите за достъп до телевизионни и радио услуги и Ценови параметри на услугите, неразделна част от договорите. при неплащане на две последователни месечни абонаментни такси по индивидуалния договор от страна на Потребителя, същият  дължи такса, повторно включване в размер на 5.00лв.

Благодарим Ви!

Каси на FastPay

Уважаеми клиенти на Телекомуникационна Компания Варна ЕАД,

 

 

Информираме Ви, че считано от 07.02.2018г, нашите партньори от Fastpay преместват касата си от Централен Кооперативен пазар в сградата на ВИК Варна.

 

 

Информираме Ви също, че Fastpay имат нов обект, който се намира на ул. Преслав 40, където също може да плащате услуги на “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД.

 

Благодарим Ви за разбирането!

Каса “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД – Mall Varna - ПРОМЯНА!

 

Уважаеми клиенти,

 

Информираме Ви, че дейността на касата на “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД във Варна МОЛ ще бъде преустановена, считано от 01.02.2018г.
Работното време до тогава остава непроменено!
Касите, на които ще имате възможност да плащате след 01.02.2018г. са следните:

 

Централен офис “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД:

Адрес: гр. Варна, ул.”Иван Драсов” 8
Телефон: +359 52 919293
email: office@tcv.bg
Работно време: всеки ден от 09:00ч до 19:00ч
Почивен ден: Неделя

 

Каса “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД – Grand Mall:

работно време: от 1-во до 8-мо число на всеки месец – 10:00ч до 20:00ч, всеки ден от 10:00ч до 19:00ч
адрес: бул. Андрей Сахаров 2, в Гранд Мол, Ниво 2

 

Каса “Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД – Палах център:

работно време: понеделник-петък от 10:00ч до 19:00ч, събота от 10:00ч до 18:00ч, почивен ден: Неделя
адрес: Палах център – до ХЕИ
Каса”Телекомуникационна Компания Варна” ЕАД – Владиславово:

работно време: всеки ден от 10:00ч до 19:00ч, почивен ден: Неделя
адрес: Булмаг – Владиславово, бул.”Константин и Фружин” 420

 

Благодарим Ви за разбирането!

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ТКВ ЗАЕТОСТ”

ПРОЕКТЪТ БЕ ИЗПЪЛНЕН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД

От 01.09.2016 г. „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД започна изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0037-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“. Проектът се осъществява на територията на град Варна с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнението на проекта е 16 месеца, а стойността на целия проект е в размер 391 166.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 391 166.00 лв., 100 % от допустимите разходи по проекта. Общата цел на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” бе разкриване на 24 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015”. Конкретните цели на проекта са обективно формулирани и бяха насочени към решаване на проблемите на целевата група, като бяха обвързани с осигуряването на:

– заетост на 24 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца;

– запазване на минимум 50% от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;

– осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.

Бяха назначени лица на следните длъжности: техник телекомуникации, системен администратор, експерт телекомуникации и мрежи данни, специалист маркетинг и реклама, общ работник. По проекта бяха закупени комплекти работно облекло, офисно и специализирано оборудване, четири броя леки автомобила, стопански инвентар. Всички закупени активи бяха застраховани. Също така беше осигурена визуализация съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, както и бе осигурено ефективно, качествено и успешно управление на дейностите по проекта. Реализацията на проекта спомогна за разкриването на 24 работни места и закупуването на оборудване за тях. Дейностите гарантираха създаването на трудова заетост на безработните и неактивни лица, включително и от приоритетните категории, изцяло в съответствие с целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. Разрастването и повишаването на конкурентоспособността на работодателя също допълни стратегическия ефект за ръст на производителността и подобряване на адаптивността на работната сила в регион Варна чрез създаването на повече и по-качествени работни места.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Ново! Дисково пространство

Уважаеми клиенти,

Услугата “Дисково пространство” е нашето ново предложение за Вас, която включва безплатно предоставяне на  10 GB място за съхранение на файлове  на онлайн портала www.disk.bg (https://oblak.bg) и се предоставя с любезното съдействие на Хемимонд АД – собственик на Онлайн портала.

За целта е необходимо да попълните в http://tcv.bg/облак e-mail и IP адреса, предоставен Ви по договор за интернет услуга.

За активиране на услугата  ще получите e-mail с информация за последващи действия директно от системата на oblak.bg.

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ТКВ ЗАЕТОСТ“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” ОТ БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД

На 27 октомври 2017г. от 11:00 часа в град Варна, улица „Иван Драсов“ № 8 се проведе първата информационна среща по повод изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, изпълняван от една от водещите телекомуникационни компании в региона – „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД.

Управителят на дружеството – Бойко Ангелов и Ръководителят на проекта – Елена Драгиева, представиха основните дейности, планирани за 16-месечния период на изпълнение по проекта. Участие в проведеното събитие взеха новоназначените по проекта служители и други членове на екипа на компанията, представителите на Областен информационен център – Варна, партньори, регионални медии и други заинтересовани лица.

Господин Ангелов очерта основните приоритети на дружеството за 2017 г. като представи визията на компанията, а именно да бъде лидер в предоставянето на конвергентни телекомуникационни услуги в град Варна и региона. Изпълнителният директор благодари на новоназначените служители за това, че помагат на дружеството да поддържа и надгражда имиджа си на доверен партньор, както и че съдействат за успешното изпълнение на мисията на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД, осигурявайки комплексни услуги с най-високо качество на достъпна цена.

Господин Ангелов изрази своето признание към положените усилия от страна на служителите на компанията, благодарение на които „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД успява да бъде винаги близо до клиента, предоставяйки отлична поддръжка и светкавична реакция ежечасово.

Относно изпълнението на проекта „ТКВ ЗАЕТОСТ“ господин Ангелов изрази доверие в партньорските отношения и признателност към държавната администрация в лицето на Министерство на труда и социалната политика, чиито служители добросъвестно, коректно и професионално съдействат за успешната реализация на всички планирани по проекта дейности. Той подчерта необходимостта от подобни програми и приносът им към развитието на малкия и средния бизнес във високотехнологичен бранш, какъвто са телекомуникациите.

Госпожа Драгиева в качеството ѝ на Ръководител Проект подчерта значението на качественото изпълнение на проектите, осъществени чрез подкрепата на Европейски социален фонд и за региона на Варна, включително за представителите на целевите групи по проекта и най-вече за лицата с ниска степен на образование, каквито са наети и по проекта „ТКВ ЗАЕТОСТ“ на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД.

Информационната среща завърши с послание и от служителите на компанията за успешно изпълнение на дейностите на проекта и осигуряване на устойчива заетост от компанията бенефициент и ключов работодател в региона.

Повече за информация за проекта и предприятието можете да намерите на нашата страница или се свържете с Ръководителя на проекта на посочените по-долу контакти.

 ЗА КОНТАКТ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ:

Елена Драгиева – Ръководител проект

„ТКВ Заетост“ с бенефициент  „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД

ул. „Иван Драсов“ № 8,

гр. Варна, България

Tel.: +359 52 91 92 93,

E-mail: e.dragieva@tcv.bg

Web: www.tcv.bg

 

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Процедура за избор на доставчици по проект “ТКВ ЗАЕТОСТ”

Във връзка с проект „ТКВ ЗАЕТОСТ”,

изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, бенефициентът „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА” ЕАД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА – ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ“, чрез обявяване на публична покана №02 от дата 07.12.2016 г. Дата на публикуване на публична покана №02: 07.12.2016 г. Срок за подаване на оферти: 14.12.2016 г., до 24:00 часа Документация може да свалите от тук.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Стартира изпълнението на проект "ТКВ ЗАЕТОСТ"

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД   От 01.09.2016 г. „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ВАРНА“ ЕАД започна изпълнението на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” по Договор № ДБФ BG05M9OP001-1.003-0037-С01 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 391,166.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %. Общата цел на проект „ТКВ ЗАЕТОСТ” е разкриване на 24 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на ТКВ ЕАД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 “Ново работно място 2015” Конкретните цели на проекта са обвързани с осигуряването на: ü  заетост на 24 безработни и неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 12 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  заетост на 24 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 13 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории; ü  запазване на минимум 12 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта; ü  осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.    

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телекомуникационна компания Варна“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Доведи Приятел

Уважаеми клиенти,

“ДОВЕДИ ПРИЯТЕЛ”  е нашето ново предложение за Вас, с което всеки наш настоящ клиент може да спечели безплатен месец за Интернет като ни препоръча на своите приятели. За да получите своя подарък е необходимо да доведете свой приятел, който не е ползвал нашите услуги и който желае да заяви включване на услугата Интернет.

Това е един приятен начин да увеличим семейството на TCV. Очакваме Ви!

WiFi Revolution като самостоятелно решение

Трябва ти качествен и надежден интернет за няколко дни? Ние сме твоето решение!

 

Най-новата услуга на ТКВ  – WiFi Revolution като самостоятелно решение!

Без кабели, без обвързване, без договор и с най-ниската цена на пазара!

– Ползвай 5 дни услугата само за 5лв.

– Ползвай 10 дни услугата само за 8лв.

– Ползвай 20 дни услугата само за 16лв.

 

WiFi Revolution в над 5000 точки в града!

 

Очакваме Ви!

Информация във връзка със Закона за противодействие на тероризма

„След 27 Декември 2016г. във връзка със Закона за противодействие на тероризма,  операторите на предплатени услуги на територията на страната нямат право да активират/регистрират повече от 10 предплатени плана/карти (чрез които се предоставят предплатени телефонни услуги) на името на един потребител. До 30 юни 2017 съществуващ клиент с повече от 10 предплатени карти трябва изрично да заяви кои от регистрираните на негово име 10 номера ще продължи да ползва.